Klauzula informacyjna 

 

 

 

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), Administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/ będą Pani/ Pana dane osobowe jest Burmistrz Miasta Kwidzyna, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań wynikających z działalności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, lub email: iod@kwidzyn.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, lub email: iod@kwidzyn.pl

3. Do zadań Administratora należy wykonywanie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , określonych w Ustawie o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994), a także zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień zawartych z tymi jednostkami.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w punkcie 5.

5. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.

6. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. (np. sądom, organom policji, administracji skarbowej, instytucjom związanym z obsługą funduszy unijnych, ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych osobowych są przepisy prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Administrator w ramach prowadzonych spraw nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych określonymi przez odpowiednie przepisy prawa , a w szczególności przez:ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 217) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

6) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, lub drogą elektroniczną pisząc na adres Administratora na adres iod@kwidzyn.pl

11. W przypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

Załączniki

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych a podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Data: 2018-06-20 14:10:02 Rozmiar: 158.46k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 423
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Robert Krajniewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Łubiński Aleksander
Czas wytworzenia: 2018-06-14 14:56:00
Czas publikacji: 2018-06-20 14:10:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak