Informacje podstawowe  

 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)

Co stanowi informację publiczną: zgodnie z art. 1 ust. 1 cyt. ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Kwidzynie następuje w drodze:

  1. Ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie,
  2. Udostępnieniu informacji na wniosek,
  3. W drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  4. Wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów dokumentujących te posiedzenia.

Komu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej: każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy

Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej: zgodnie z art. 5 cyt. ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w przypadku informacji dotyczących m. in.:

  1. Informacji niejawnych,
  2. Tajemnic ustawowo chronionych,
  3. Prywatności osób fizycznych lub tajemnic przedsiębiorcy.

Informacja publiczna udostępniania na wniosek:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie lub wypełnić załączony formularz

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd Miejski w Kwidzynie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej:

Informacja publiczna udostępniania jest bezpłatnie, jeżeli jednak Urząd Miejski w Kwidzynie poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dostępny jest do pobrania w zakładce  "Załatwianie spraw" w zakładce przedmiotowej Formularze wniosków "Informacja Publiczna".

 

Liczba odwiedzin : 1728
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Natalia Krieger
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Graś
Czas wytworzenia: 2017-05-05 00:00:00
Czas publikacji: 2018-12-06 12:53:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak