Stanowienie aktów publicznoprawnych 

 
 

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Miejska w formie uchwał. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają radni oraz Burmistrz. Projekty uchwał Rady są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego oraz Sekretarza Miasta, a następnie przedkładane są Przewodniczącemu Rady, który przekazuje je do zaopiniowania odpowiednim komisjom Rady.

Pozytywnie zaopiniowane projekty uchwał Przewodniczący kieruje na posiedzenie Rady Miejskiej w celu poddania ich głosowaniu. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Podjęte uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Miejskiej.

Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane z protokółami sesji Rady w Biurze Rady Miejskiej. Uchwały rejestrowane są również w elektronicznym rejestrze uchwał

 

Liczba odwiedzin : 698
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Robert Krajniewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Karczewska
Czas wytworzenia: 2003-06-28 00:00:00
Czas publikacji: 2012-01-17 14:34:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak