Sekretarz Miasta 

 
 

Barbara Morus
Sekretarz Miasta


Wykształcenie: wyższe

 

 
 
Kontakt:
ul. Warszawska 19, pok. 216, I piętro 

tel. (055) 6464 724
e-mail: bmorus@um.kwidzyn.pl 
 
Kompetencje:

Sekretarz Miasta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i w tym zakresie nadzoruje działalność pracowników. Burmistrz Miasta może powierzyć Sekretarzowi prowadzenie spraw miasta w swoim imieniu.

 

1. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu, a w szczególności :

a) planowanie i nadzorowanie rozliczania budżetu Urzędu,

b) nadzorowanie prowadzenia spraw kadrowych,

c) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu w ramach udzielonego upoważnienia,

d) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie,

2) opiniowanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza,

3) współdziałanie z Radą i komisjami Rady – w tym zakresie Sekretarz nadzoruje właściwe przygotowanie materiałów przedkładanych na obrady tych organów oraz nadzoruje kompletowanie dokumentacji z ich prac,

4) organizowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów i referendów do organów przedstawicielskich na terenie miasta,

5) nadzorowanie rzetelnego oraz terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków,

6) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

7) nadzorowanie realizacji Polityki Jakości Urzędu w ramach pełnionej funkcji Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością.

 

2. Zgodnie z ustalonym podziałem zadań, Sekretarzowi podlegają bezpośrednio:

1) Koordynator Zespołu ds. Organizacyjnych,

2) Zespół ds. Informatyki.

 

 

Liczba odwiedzin : 1435
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Kwidzynie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Czarnecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Karczewska
Czas wytworzenia: 2003-06-28 00:00:00
Czas publikacji: 2012-07-02 11:44:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak